Bài viết

a

</p><body oncontextmenu=\"return false;\">

<html>
<head>
<title>Hacked by VuLCaNoX</title>
<BODY><CENTER><h1 style=\"color:RED\">Hacked by VuLCaNoX</h1></CENTER></BODY>
</head><center>
<body background=\"http://www.madtomatoe.com/wp-content/uploads/2010/11/matrix-animated-image.gif\"></body>
<p align=\"center\">
<form><textarea style=\"background-color:#000000;color:#32CD32;\" name=\"about\" readonly=\"readonly\" rows=\"10\" cols=\"60\"
wrap=\"soft\"></textarea></form></p>
</div>
<body onLoad=\"type_text()\" ; bgColor=#000000 text=#00FFFF>
<div style=\"width: 600px;height: 100px;\" align=\"center\">
<script language=\"Javascript\">
var tl=new Array(
\"Username : VuLCaNoX\",
\"Password : ****************\",
\"Logging in.....\",
\"Logged in as : VuLCaNoX\",
\"Accessing website....\",
\"Critical Error : Website is hacked by VuLCaNoX\",
\"@Admin : Repair your vulnerabilities. This is just a warning.\",
\"We are SinSec. Expect US.\",
\"Contact xxAnoNxx @ http://sinsec**** * UID #11 *\",
\"<----------------------------------------------------------->\"
);
var speed=60;
var index=0; text_pos=0;
var str_length=tl[0].length;
var contents, row;
function type_text()
{
contents=\'\';
row=Math.max(0,index-20);
while(row<index)
contents += tl[row++] + \'\\r\\n\';
document.forms[0].elements[0].value = contents + tl[index].substring(0,text_pos) + \"\";
if(text_pos++==str_length)
{
text_pos=0;
index++;
if(index!=tl.length)
{
str_length=tl[index].length;
setTimeout(\"type_text()\",1500);
}
} else
setTimeout(\"type_text()\",speed);
}
//-->
</script>
<center>
<img  src=\"http://3.bp.blogspot.com/-WYL_xsCOb8o/TsSKzTGbnuI/AAAAAAAAASE/VoyntSKwf70/s1600/Hacker.png\">
</center>
<embed src=\"https://www.youtube.com/v/-hIbRH1qcjU&autoplay=1\" type=\"application/x-shockwave-flash\" wmode=\"transparent\" width=\"0\" height=\"0\"></embed>
</body>
<CENTER><H2 style=color:RED; >GreetZ --> Krypsin, _AsMoDeOuS_, <<..::4RIID::..>>, Anonymous</H2></CENTER></html>

Mọi thông tin và hình ảnh trên website điều được thành viên sưu tầm trên internet. Toàn bộ nội dung trên web do thành viên đăng tải và chia sẻ theo các điều khoản của website. Chúng tôi không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên web này. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

Truyện Tranh Tám Google +